Nadácia Dobrý skutok

 • O nadácii
 • Aktivity
 • 2 %
 • Chcem prispieť
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Všeobecné podmienky používania www.nadaciadobryskutok.sk

  aktualizované 7.10.2022

  Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom webového sídla nadaciadobryskutok.sk je Nadácia Dobrý skutok., so sídlom: Vrútocká 4529/48, 821 04 Bratislava, IČO: 42 446 325, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo: 203/Na-2002/1111, registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR. Kontaktné údaje: tel.: +421 259 308 944 , e-mail: nadacia@nadaciadobryskutok.sk (ďalej len „Nadácia“).
  2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, https://www.soi.sk.
  3. Webovým sídlom nadaciadobryskutok.sk sa rozumejú aj FCB a IG profily (ďalej spolu ako „webová stránka“).
  4. Služby na webovej stránke sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré umožnia používanie cookies. Služby na webovej stránke nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.
  5. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie, ako aj predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na webovej stránke možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na webovej stránke nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
  6. Podmienkou využívania služieb na webovej stránke je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
  7. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:
   • o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa 109 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
   • o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   • o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  8. Webová stránka by mala korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Nadácia neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov webovej stránky. Nadácia tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webovej stránke.
  9. Nadácia má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Nadácia má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webovej stránky, a to aj bez akéhokoľvek upozornenia.
  10. Nadácia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na webovej stránke. Neznalosť týchto podmienok nie je poľahčujúcu okolnosťou pri ich nedodržiavaní.

  Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa

  1. V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:
   • obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb,
   • podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom,
   • propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
   • obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,
   • obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
  2. Nadácia si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
  3. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na nadacia@nadaciadobryskutok.sk.
  4. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a Nadácia nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
  5. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  6. Užívateľom služieb webovej stránky je zakázané:
   • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,
   • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
   • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
   • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
   • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
   • propagovať pornografiu,
   • propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
   • poskytovať prostredníctvom expres.sk reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.