Nadácia Dobrý skutok

Všeobecné podmienky používania www.nadaciadobryskutok.sk

aktualizované 7.10.2022

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového sídla nadaciadobryskutok.sk je Nadácia Dobrý skutok., so sídlom: Vrútocká 4529/48, 821 04 Bratislava, IČO: 42 446 325, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo: 203/Na-2002/1111, registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR. Kontaktné údaje: tel.: +421 259 308 944 , e-mail: nadacia@nadaciadobryskutok.sk (ďalej len „Nadácia“).
 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, https://www.soi.sk.
 3. Webovým sídlom nadaciadobryskutok.sk sa rozumejú aj FCB a IG profily (ďalej spolu ako „webová stránka“).
 4. Služby na webovej stránke sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré umožnia používanie cookies. Služby na webovej stránke nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.
 5. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie, ako aj predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na webovej stránke možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na webovej stránke nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 6. Podmienkou využívania služieb na webovej stránke je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 7. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:
 1. Webová stránka by mala korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Nadácia neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov webovej stránky. Nadácia tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webovej stránke.
 2. Nadácia má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Nadácia má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webovej stránky, a to aj bez akéhokoľvek upozornenia.
 3. Nadácia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na webovej stránke. Neznalosť týchto podmienok nie je poľahčujúcu okolnosťou pri ich nedodržiavaní.

Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa

 1. V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:
 1. Nadácia si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 2. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na nadacia@nadaciadobryskutok.sk.
 3. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a Nadácia nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
 4. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Užívateľom služieb webovej stránky je zakázané: